EFRO project Toegepaste Technologische Innovatie - 2 Proeftuinen in Mariasteen met procesontwikkeling door co-creatie

PROEFTUIN 1

Collaboratieve robot

Welke technologie wordt ontwikkeld?

In het TTI-project wil Mariasteen de inzetbaarheid  onderzoeken van collaboratieve robots (cr), die samenwerken met de operator, zonder de aanwezigheid van een afschermend veiligheidshekwerk.  

De cr kan doelgroepmedewerkers ondersteunen bij wie fijne motoriek ontbreekt, die geen vaste hand of slechts één hand hebben, of wanneer een derde hand noodzakelijk is voor de uit te voeren taak.

Collaboratieve robots (cr) werken samen met de operator,  zonder de aanwezigheid van een afschermend veiligheidshekwerk

Twee cases zullen onderzocht worden:

1.Hoe kan de cr worden ingezet in lijmtoepassingen voor de verlichtingsindustrie, zodat Mariasteen met de doelgroep kan blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en het mogelijk wordt méér doelgroepmedewerkers – ook die met minder mogelijkheden – in te schakelen voor deze opdrachten?

2.Hoe kan de cr opdrachten die vandaag als ‘te moeilijk’ worden ervaren voor de doelgroep, in de toekomst tóch helpen mogelijk maken? Hierbij zullen, naast lijmtoepassingen, ook grijp- en vacuümtoepassingen onder de loep worden genomen om de universele inzetbaar-heid van cr’s aan te tonen.

Aanleiding / Probleemstelling

Mariasteen stelt mensen met een arbeidsbeperking tewerk in eigen afdelingen (metaal en montage, hout, horeca,…) en in enclaves in private bedrijven uit diverse sectoren. In de metaal- en montageafdeling neemt de complexiteit van de opdrachten toe: minder repetitief werk, kleinere productiereeksen, meer eenmalige werken of opdrachten met meerdere productvarian-ten. De veranderende regelgeving zorgt echter voor de instroom van werknemers met lagere inzetbaarheid, meer tijdelijke trajecten en een snellere doorstroom van doelgroepwerknemers naar het normaal economisch circuit. Dit maakt het werk moeilijker te organiseren. Cruciale vraag is dus hoe Mariasteen technologie kan inzetten om (ook) de (zwakkere) doelgroepwerkne-mers aan het werk te houden.

Traject

Na een eerste experiment met twee robots in Mariasteen wil men binnen het TTI-project  enerzijds een nieuwe marktverkenning doen van robot- en grijpersystemen, om na te gaan of de robots die nu al worden ingezet ook voor de toekomst de meest geschikte zijn. Daarnaast wordt in samenwerking met Sirris bekeken op welke projecten een cr het best de sociale en  economische doelstellingen van maatwerkbedrijven (Mariasteen en andere) kan inlossen: opdrachten met hoge kwaliteitseisen? Opdrachten met hoge toege-voegde waarde? Wisselend of repetitief werk? Testcases zullen leiden tot een evaluatie en strategische beslissing eind 2017 rond de uitbreiding van de huidige toepassing.

Verwachte resultaten?

 • Definiëren voor welke toepassingen de cr een toege-voegde waarde kan hebben in Mariasteen.
 • Bepalen of de cr’s die nu al worden ingezet – Universal Robot – ook voor de toekomst de meest optimale keuze zijn binnen Mariasteen.
 • Duidelijkheid krijgen over hoe de cr’s universeler en sneller inzetbaar kunnen worden gebruikt.
 • De toekomstige cr’s moeten ook mobieler zijn dan de huidige twee, zodat het werk niet naar de cr moet worden gebracht, maar de cr naar het werk.

Toepassingsmogelijkheden (waar en wie)

 • Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor het inzetten van cr’s is de kern van dit project.
 • Er wordt prioritair gezocht naar toepassingsmogelijk-heden binnen Mariasteen, maar alle (maatwerk-  en andere) bedrijven die medewerkers met beperkingen willen inzetten voor repetitieve taken, of die taken hebben waar een derde hand noodzakelijk blijkt, kunnen hun voordeel doen met de onderzoeksresultaten.
 • Dit project wordt opgevolgd door een expertengroep waar productiebedrijven, met interesse in de te ontwikkelen technologie, tijdens het ontwikkel- en testproces mee vorm geven aan de innovatie, en toepassingsmogelijkheden verruimen in functie van grotere inzetbaarheid.

Projectpartners

 • Mariasteen: trekker en coördinator + uittesten en implementeren van de onderzoeksresultaten en testopstellingen.
 • Sirris: onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van de cr-technologie.
 • Private partners worden als leverancier geconsulteerd voor hun specifieke expertise.

Meer info

Bart Decloedt – eindverantwoordelijke R&D bij Mariasteen

bart.decloedt@mariasteen.be - T 051 23 08 60 

 

PROEFTUIN 2

Cognitieve arbeidsondersteuning op de werkpost tijdens assemblageprocessen

Welke technologie wordt ontwikkeld?

Werkinstructies werden in het verleden op de werkpost mondeling uitgelegd door de begeleider en later via powerpoint stap per stap getoond. Toch bleek de medewerker vaak stappen over te slaan of te vergeten, wat de foutenlast deed stijgen. Voor opdrachten waarbij de medewerker reeksen moet samenstellen en/of zaken monteren wil Mariasteen voortaan beeldprojectie combineren met bewegingsdetectie. 

 • Beeldprojectie combineren met bewegingsdetectie.
 • Instructies worden stap per stap op de werkpost geprojecteerd. 

De (duidelijke en toegankelijke) instructies worden stap per stap op de werkpost geprojecteerd (foto, pictogram, video), waarbij wordt aangegeven welk onderdeel uit welk bakje moet worden genomen.  

Bij montage-activiteiten wordt ook getoond waar en hoe het onderdeel op het stuk moet worden bevestigd en monitort de bewegingsdetector of de montage effectief en correct is gebeurd. Voor pick-to-light opdrachten telt de bewegingsdetector mee om te vermijden dat stappen worden overgeslagen. De instructies passen zich telkens automatisch aan naargelang de handelingen van de operator.

Het systeem moet bovendien flexibel mee-evolueren met de stijgende leercurve: van álle instructies tonen bij het begin van een nieuwe opdracht tot enkel de cruciale of geen instructies meer projecteren eens de medewerker de routine kent.

Aanleiding / Probleemstelling

Mariasteen stelt mensen met een arbeidsbeperking tewerk in eigen afdelingen (metaal en montage, hout, horeca,…) en in enclaves in private bedrijven uit diverse sectoren. In de metaal- en montageafdeling neemt de complexiteit van de opdrachten toe: minder repetitief werk, kleinere productiereeksen, meer eenmalige werken of opdrachten met meerdere productvarian-ten. De veranderende regelgeving zorgt echter voor de instroom van werknemers met lagere inzetbaarheid, meer tijdelijke trajecten en een snellere doorstroom  van doelgroepwerknemers naar het normaal eco- nomisch circuit. Dit maakt het werk moeilijker te  organiseren. Cruciale vraag is dus hoe Mariasteen technologie kan inzetten om de doelgroepwerknemers aan het werk te houden.

Traject

In het verleden werkten studenten al rond de integratie van pick-to-light in de werkopdrachten. Nadien leerden contacten in de VS, Duitsland en Zweden dat projectie van de werkinstructies de beste resultaten geeft (na academische testing). 

Na evaluatie van de eerste testopstelling wordt een tweede versie gerealiseerd die als trainingswerkpost wordt ingeschakeld. Na het uittesten in diverse cases en het optimaliseren van de ergonomie worden een tweede trainingswerkpost en meerdere productiewerk-posten ‘light’ geproduceerd.

Verwachte resultaten?

 • De cognitieve arbeidsondersteuning moet leiden tot het sneller aanleren van nieuwe taken (optimale leercurve), waardoor ook meer tijd vrijkomt voor doelgroepmedewerkers die extra begeleiding nodig hebben.
 • De verbeterde aandacht en de geïntegreerde procescontrole tijdens het vervullen van de taak, zal het aantal klachten over de kwaliteit van het werk doen dalen.
 • Het systeem moet leiden tot een hoger rendement – afhankelijk van de mogelijkheden van de doelgroepmedewerker – zonder dat de werkbelasting (mentaal, fysisch, tijdsdruk,…) stijgt.
 • Het vastleggen van de werkinstructies zorgt voor de structurele kennisborging van uitvoerende taken binnen de organisatie.

Toepassingsmogelijkheden (waar en wie)

 • Mariasteen wil het systeem in de eerste plaats in de eigen werkplaatsen toepassen, om de productiviteit te verbeteren en externe klanten te overtuigen van de kwaliteitsverbetering.
 • Maakbedrijven en mogelijke eindgebruikers zoals fabrikanten van verlichtingstoestellen, textielmachines en overbrengingssystemen volgen de evoluties en mogelijkheden op de voet.
 • Dit project wordt opgevolgd door een expertengroep waar productiebedrijven, met interesse in de te ontwikkelen technologie, tijdens het ontwikkel- en testproces mee vorm geven aan de innovatie, en toepassingsmogelijkheden verruimen in functie van grotere inzetbaarheid.

Projectpartners

 • Mariasteen: trekker en coördinator + uittesten en implementeren van de onderzoeksresultaten + bouwen van de testopstelling.
 • Xiak: onderzoek doen naar ergonomie en werkpost-belasting.
 • Private partners worden als leverancier geconsul-teerd voor hun specifieke expertise.

Meer info

Bart Decloedt – eindverantwoordelijke R&D bij Mariasteen

bart.decloedt@mariasteen.be - T 051 23 08 60 

MEER INFO over de andere proeftuinen gekoppeld aan dit EFRO Project TTI vind je op: 

www.4werk.be en www.pomwvl.be